Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

SHADOWLAND


Mer information Shadowland hittar du här!
Europa har under ett antal år alltmer polariserats genom att populistiska och högerextrema politiska partier vuxit fram i allt fler länder. Icke-demokratiska strömningar har fått ökat utrymme och det har uppstått ett politiskt klimat som tillåter allt grövre våldsdåd, öppen rasism och rädsla.

Vi vill undersöka om detta nya tillstånd går att avläsa inom scenkonst för barn och unga. Tar den samtida scenkonsten sig an dessa frågeställningar, speglas det i scenkonsten, försöker scenkonsten bjuda motstånd eller problematisera? Hur ser det ut utanför Sverige? Vilka skillnader och likheter finns? Genom att jämföra föreställningar och arbetsmetoder i europeiska länder vill vi se om det går att utveckla strategier för hur scenkonsten kan närma sig frågor som rasism och rasistiska strukturer.

Unga Klara, X, Foto: Margeruite Seger

Genom samarbete mellan scenkonstgrupper och institutioner i Sverige och i några länder i Europa kan vi utbyta kunskap, kompetens och erfarenhet för att stärka det konstnärliga arbetet och låta scenkonst för barn och unga bli en motkraft mot rasism. Genom offentliga föreläsningar, samtal, workshops, föreställningar och festival vill vi möjliggöra ett kunskaps- och inspirationsutbyte kring frågor som rör rasism och konstnärliga frågor på scenkonstområdet.

Projektets avsikt är att fokusera på en politisk fråga, rasism, att analysera dess betydelse för den konstnärliga utvecklingen och föra ut exempel från både Sverige och Europa till vår publik. På så sätt kan vi genom en kombination av ”interna” samtal, seminarier och workshops och ”externa” föreläsningar och gästspel öka medvetenheten hos såväl utövare som allmänhet om scenkonstens möjlighet att vara en viktig del av samtidsdebatten.

Vi vill visa att scenkonst för barn och unga inte bara är en spännande och ofta nyskapande konstform, utan också ett uttryckssätt för social och kulturell omvandling, en motkraft till inskränkthet och etnocentrism och en källa till demokratisk utveckling.

Sammantaget ska projektet medverka till den konstnärliga utvecklingen på scenkonstområdet för barn och unga, inspirera till en ”ny politisk” scenkonst och öka kompetensen och kunskapen bland scenkonstutövare i en för Sverige och Europa avgörande fråga: rasism och hur rasistiska strukturer speglas och beskrivs i samhällsdebatten.

Målgrupper
Projektet har två målgrupper:
- professionella vuxna scenkonstutövare som deltar i seminarier, workshops och samtal samt föreställningar.
- offentlig publik, barn, unga och vuxna, vid föreställningar och öppna samtal/föreläsningar.

Aktiviteter
Projektet är unikt i sitt sätt att jämföra och föra samman svensk och europeisk scenkonst kring en frågeställning som finns i många länder. Enskilda teatrar och grupper har inte resurser att arbeta med dessa frågor i ett större perspektiv. Med projektets olika aktiviteter kan vi göra en inventering, följa upp hur det ser ut i Sverige och andra länder och presentera resultatet för kollegor och allmänhet.

1. Undersökande och jämförande inledningsfas.
Denna projektdel genomförs via ASSITEJs nätverk både hemma och utomlands.
2. Planering och upplägg av gästspel/seminarier/workshops.
Planeringsarbete i samarbete med utvalda samarbetsparter.
3. Genomförande av symposium/gästspel.
- genomförande av seminarier, workshops och gästspel på bibu.se, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg, maj 2016.
4. Genomförande av offentliga föreställningar (gästspel/festival/skolturné) på en eller flera platser i Sverige med svenska och utländska förställningar för offentlig publik.
5. Skriftlig rapport - dokumentation av projektet.

Tidsplan
1. Undersökande och jämförande inledningsfas - augusti till december 2015.
2. Planering och upplägg av gästspel/seminarier/workshops – november 2015 till april 2016.
3. Genomförande av symposium/gästspel – maj 2016.
4. Genomförande av offentliga föreställningar (gästspel/festival/skolturné) – oktober-november 2016.
5. Skriftlig rapport - dokumentation av projektet – sammanställs hösten 2016.

Projektet genomförs med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.