Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Svenska ASSITEJ årsmöte, 29 mars 2021.

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
3. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare).
4. Verksamhetsberättelse och bokslut.
5. Revisionsberättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
8. Val av ordförande, styrelseledamöter varom stadgas i § 6.
9. Val av revisorer samt revisorssuppleant varom stadgas i § 7.
10. Val av valberedning varom stadgas i § 8.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Verksamhetsplan.
13. Budgetförslag.
14. Förslag till stadgeändring
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.